Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. projektu Strategmed

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 28 grudnia 2022 roku, przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z pozwem o zapłatę złożonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie („NCBR”), na kwotę 550.526,57 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami postępowania sądowego poniesionymi przez NCBR w wysokości 34.744,00 zł. Pozew dotyczy części dofinansowania, wypłaconego uprzednio przez NCBR na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach projektu dotacyjnego Strategmed („Umowa”), realizowanego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach konsorcjum naukowego, którego liderem była Spółka, o którym Emitent informował m.in. w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w raportach okresowych.
Zarząd Spółki kwestionuje zasadność złożonego pozwu oraz niezwłocznie złoży sprzeciw od nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty straci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, zaś sprawa będzie rozpatrywana w postępowaniu zwykłym. W opinii Zarządu Emitenta sposób wykonywania Umowy był prawidłowy oraz zgodny ze wskazaniami NCBR, zaś pozew o zapłatę złożony przez NCBR nie ma usprawiedliwionych podstaw.
Dochodzona przez NCBR sporna kwota dotyczy ostatniej części wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum, którego liderem był Emitent, w ramach działań zaradczych – nakierowanych na wykonanie przez Emitenta działań, za które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie miał pierwotnie odpowiadać inny członek konsorcjum naukowego.
W opinii Zarządu Emitenta powyższe działania zaradcze zostały ukszstałtowane w porozumieniu z NCBR, zaś o ich realizacji NCBR był stale informowany, a Spółka dysponuje dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie Umowy oraz realizowanie działań zaradczych za wiedzą NCBR.
Zarząd Emitenta informuje, iż będzie brał czynny udział w postępowaniu dot. ww. roszczenia, aby należycie zabezpieczyć interes Spółki.
Wszelkie istotne informacje dotyczące niniejszej sprawy, w tym decyzje podjęte przez Sąd, będą przekazywane w formie odrębnych raportów bieżących.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer