Zawarcie umów objęcia akcji serii F

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., niniejszym informuje, że zawarł umowy dotyczące objęcia 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za cenę emisyjną wynoszącą 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) za jedną akcję serii F.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wszystkie akcje serii F zostały w pełni opłacone wkładami pieniężnymi i w związku z powyższym Spółka pozyska 5.850.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu emisji akcji serii F.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer