Rejestracja zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), nawiązując do raportów bieżących EBI nr 4/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku, nr 6/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku, oraz raportu ESPI nr 6/2023 roku z dnia 2 lutego 2023 roku, niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2023 roku powziął informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”) 23 lutego 2023 roku w sprawie rejestracji zmian w statucie Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w związku z emisją 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł, która została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, na podstawie której zmieniono treść §8 ust. 1 statutu oraz w związku z oświadczeniem Zarządu Emitenta z dnia 3 lutego 2023 roku, w którym dookreślono wysokość kapitału zakładowego wskazanego w §8 ust. 1 statutu Spółki.

 

W wyniku emisji akcji serii F kapitał zakładowy Spółki, który dotychczas wynosił 5 326 250,00 zł został podwyższony o kwotę 450.000,00 zł i wynosi obecnie 5.776.250,00 zł. W związku z rejestracją akcji serii F kapitał zakładowy Emitenta dzieli się obecnie na 5.776.250 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5.776.250.

 

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje treść dotychczasowych i zmienionych postanowień statutu (załącznik nr 1) oraz nowy tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian (załącznik nr 2).

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer